Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har starkt vetenskapligt stöd för behandling av en rad svårigheter och tillstånd. Den har väl dokumenterad effekt vid behandling av exempelvis ångest och depression. Kognitiv terapi utgår ifrån hur tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Om vi förändrar en av dessa påverkas även de andra. Mindre funktionella tankar och beteendemönster kan bidra till ett negativt mående. Arbetet inriktas på att kartlägga, ompröva och förändra dessa mönster för att uppnå psykiskt välbefinnande. Terapin är aktiv, strukturerad och insiktsbefrämjande. Man arbetar för att skapa gemensamma, tydliga och konkreta målsättningar. I första hand görs en kartläggning av svårigheterna i nuet, men det är också värdefullt med en förståelse för hur svårigheterna utvecklas över tid. i arbetet ingår oftast hemuppgifter för att pröva nya verktyg i vardagliga situationer.

Terapilängd
Kognitiv terapi är tidsbegränsad. Kontaktens exakta längd behöver anpassas i varje enskilt ärende utifrån frågeställning och målsättning. Vid behandling av ett medelsvårt problem behövs i genomsnitt 20 sessioner för ett gott resultat. Det är dock vanligt med både kortare och längre kontakter. Det brukar vara bra att träffas tätare inledningsvis, exempelvis en gång per vecka, för att mot slutet glesa ut kontakten.

Policy
Kognitiva Mottagningen i Lidingö vill erbjuda effektiv behandling och stöd i svåra situationer. Behandlingen är skräddarsydd då varje klient är unik. Det finns en ambition att ge varje individ just det personliga bemötande och omhändertagande som efterfrågas. Fullständig sekretess är givetvis en självklarhet.